Szabadgondolat 1912/1

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

Mozgalom

A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete

november hó 20-án tartotta évi rendes közgyűlését. Dr. Vámos Henrik elnöki megnyitója után Rubin László titkár terjesztette elő a vezetőség jelentését, mely a szegedi és temesvári fiók-egyesületek alakításáról és a Szabadgondolat megindításáról számolt be. Havas Miksa pénztáros jelentését dr. Ertler Hermann terjesztette elő, vázolva az egyesület anyagi helyzetét. Forbáth Rafael ellenőr jelentése után a közgyűlés a lelépő tisztikarnak a felmentést egyhangúlag megadta és az új tisztikart a következőképpen választotta meg: Elnök: Lengyel Imre ny. kir. Ítélőtáblái bíró; alelnökök: dr. Madzsar József, dr. Szende Pál, dr. Laufer József; főtitkár: dr. Basch Imre; titkárok: dr. Erller Hermann, dr. Gergely Jenő, dr. Székely Hugó; ügyész: dr. Balogh N. Imre; pénztáros: Sándor Dénes; ellenőr: Forbáth Rafael; gazda: dr. Frigyes Béla.

Az egyesület választmánya december 2-án tartotta első ülését, melyen kebeléből végrehajtó- és szerkesztő-bizottságot küldött ki; megállapította a főtitkár előterjesztésére a legközelebbi munkaprogrammot és a tagoknak figyelmébe ajánlotta a lapagitációt. A mozgalom erősödésének jele, hogy ez őszszel a központ az eddiginél nagyobb mérlékben volt képes a fiókokat előadás-szükségletük kielégítésében támogatni.

Az eperjesi Martinovics-körben

dr. Szende Pál „Az erkölcs fejlődése”, dr. Rónai Zoltán „Nemzeti és nemzetközi elemek a kultúrában” címen tartottak előadásokat.

A kassai Bacsányi-körben

dr. Fülöp Zsigmond: „Természettudományos gondolkozás”, dr. Pólányi Károly pedig „Szabadgondolat és kultúra” címen tartották meg előadásaikat.

A szegedi Ferrer-körben

dr. Rohonczy Hugó a „Természettudományos világnézeti ől”, dr. Fülöp Zsigmond pedig az „Elet és a halál problémájáról” adtak elő.

A Szabadgondolkodők Aradi Egyesülete

a kongregációnak az aradi állami középiskolába való bevonulása ellen tiltakozott és az ultramontanizmus ellen országos akció megindítását határozta el.

A Galilei Kör

november-decemberi működésének nagyobb része szemináriumaira esik. A szabadgondolkodó szemináriumban Lóránt Jenő tartott előadást a szabadgondolkodó világszemléletről, e szeminárium befejezéséül pedig vitát rendezett a kör a szabadgondolkodó mozgalomról. A vitában részt vettek dr. Kende Zsigmond, dr. Pólányi Károly, Rubin László és dr. Székely Hugó s részint a mozgalom elméletét fejtették ki, részint pedig gyakorlati kérdéseit vitattak meg, különösen a szekularizáció kérdését és a felekezetnélküliséget.

A kór természetfilozófiai szemináriuma dr. Dienes Pál vezetése mellett és Marx szemináriuma dr. Varjas Sándor vezetése mellett minden héten tartott megbeszéléseket. Az orvosi fakultás Freud psychoanalisiséről rendezett szemináriumot, melyet dr. Ferenczi Sándor tartott meg minden hétfőn. Ugyanezen szakosztályban dr. Surányi Ede az anaphylaxiáról, Pólányi Mihály pedig a kolloidkémiáról beszélt egy-egy órás szemináriumban.

A jogi szakosztályban dr. Beck Salamon megkezdte a sztrájkkérdésről szóló szemináriumot. Az első órán a sztrájk nemzetgazdasági jelentőségét beszélték meg, januárban folytatólag magánjogi és büntetőjogi vonatkozásairól lesz szó. A technikus szakosztályban Hoor-Tempis Mór műegyetemi tanár tartott előadást. A kör a nőkérdésről szóló előadássorozatából két előadást tartott a régi képviselőház nagytermében. Az elsőt Strickerné dr. Pólányi Laura tartotta: A nő társadalmi és gazdasági helyzete címen, a másodikat dr. Rónai Zoltán: A család fejlődése címen.

November 13-án a Galilei Kör kezdeményezésére ugyancsak a régi képviselőház nagytermében a budapesti könyvtári viszonyokkal foglalkozó diákgyűlés ült össze, amely a könyvtárak kibővítését és a szükséges reformokat sürgette. A szemeszter utolsó nagyobb előadását dr. Ágoston Péter tartotta december 17-én Militarizmus és háború címen.

A kör tagjai több szakegyletben tartottak előadásokat és rendeztek munkásmatinékat. A megüresedett tisztviselői állások betöltése céljából december 10-én rendkívüli közgyűlést hivtak egybe, amelyen a Galilei Kör tisztikarát a következőképpen egészítették ki: Elnök lett: Rubin László, főtitkár: dr. Gines Miklós, első titkár: Scheff- Dabis László, főpénztáros: Weisz Alfréd, háznagy: Bittera Kálmán. A kör december 5-én és 18-án tagértekezleteket tartott, melyeken a vidéki agitációt és a kör legközelebbi programmját beszélték meg.

Text Informations

Date: January 1912