Szabadgondolat 1913/7

From Karl Polanyi
Jump to navigation Jump to search

Endre Ady hu.jpg To Read.png
Text in Hungarian to re-read

[207] Az ősember – mint Feuerbach mondotta – Istent a saját képére teremtette. Ezért mutat fel az annyi atavisztikus mondát. p. k.


[221] Minden út Rómába vezet, ha visszafelé megyünk rajta! p. k.

Mozgalom

…viszonyok megengedik nemcsak egyes, a nagyobb nyilvánosságnak szánt előadásokat fog alkalmas előadók kiküldésével lehetővé tenni a központ, hanem a tudományos és világszemléleti ismeretek szabadiskola formájában való terjesztését is. Ennek a programmnak megvalósításához kérjük lapunk olvasóinak támogatását. Jelentkezzenek mindazok, akik a maguk városában részt akarnak venni ebben az organizációs m, inkában. Tájékoztatást várunk tőlük arra nézve, hogy a helyi viszonyok milyen lehetőségeket szabnak a fenti programm megvalósulásának? Kik azok, akikre az illető helyen bármi tekintetben még számítanunk lehetne? Végül, hogy vállalják-e egyedül vagy másokkal, akciónk megindítását jelentő első programm- előadásunk rendezését? Fővárosi elvbarátainkat pedig arra kérjük, hogy jelentsék be ama megbízható s szabadgondolkodó tevékenységre hajlandó vidéki ismerőseik címét, akikhez célunk érdekében bizalommal fordulhatunk. Meggyőződésünk, hogy táborunk immár elég nagy ahhoz, hogy csekély munkakészséggel is jelentékeny eredményeket érhessünk el programmunk megvalósításában.

A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete. [236]

Martinovics-ünnep

A Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesülete az idén is méltóan ünnepelte meg Martinovics emlékét. A május hó 31-én megtartott emlékünnepre, amelyet Lengyel Imre, ny. kir. táblabíró, Egyesületünk elnöke nyitott meg lelkes és temperamentumos beszéddel, a régi képviselőház üléstermét megtöltő nagy és díszes közönség gyűlt egybe. A Martinovics-beszédet Pogány József mondotta, akinek fejtegetéseit élénk figyelemmel és kitörő tetszéssel kísérte mindvégig az ünneplő közönség. Pragmatikus módon, történelmi adatokra és forrásokra való közvetlen hivatkozással fejtegette Pogány, hogy Martinovicsék vállalkozása nem éretlen érzelmi politika vagy szépirodalmi játék volt, hanem komoly és következetes forradalmi összeesküvés. Utána Karinthy Frigyes rendkívül hatásosan olvasta fel „Martinovics” című elbeszélő költeményét, amely a jelenlevőkre mély benyomást tett. Az ünnep további szónoka Polányi Károly volt, akinek beszédét a teljesen jogtalanul ott tartózkodó rendőrtisztviselő állandóan félbeszakította. A mozgalmunk ellen felhozott érveket cáfolta sorra és bebizonyította, hogy ellenfeleinkre sokkal jobban illik a hagyománysértés és az ideálok lerombolásának vádja, mint reánk szabadgondolkodókra. A haladás és a panama viszonyára rátérve azt mondotta: „Rosszul gondolta Lukács, hogy elég a haladás sasmadarának a farkára sót hinteni ahhoz, hogy elfoghassa azt.” A parlamenti „hagyományokba gázoló Tiszát „apache-szabadgondolkodó”- nak nevezte, aki mint egy megfordított Galilei, az igazság ítélőszéke előtt konokul megmarad amellett, hogy: „Mégsem mozog a föld!”

Selmecbánya

A Szabadgondolkodők Selmecbányái Körében június hó 4-én Marschan Géza, a Társadalmi Múzeum titkára, tagtársunk tartott „Demokrácia” címen magasszínvonalú tudományos előadást. Az előadás után megtartott tisztújításon az egyesület tisztikara a következőképpen alakult meg: Szentistványi Gyula főbányatan. és főisk. tanár, díszelnök; Árkossy Béla bányatan., elnök; Klaniczay Sándor lyc. tanár, ügyv. alelnök; Dr. Oswáth Béla bányajogász, titkár; Lukács Ottó főisk. hallgató, pénztáros; Nemes Hugó bankügy vezető, ellenőr; Rőczey Jenő főiek, hallgató, jegyző.

Issue Informations

Src: http://mtdaportal.extra.hu/szabadgondolat/1913/1913_07.pdf
Original Publication: Szabadgondolat, 3.7, July 1913
Other Languages:

Lge Name
 EN Free Thought 1913/7
DE
FR Libre Pensée 1913/7
ES El Pensamiento Libre 1913/7